Cégírnok Általános Felhasználási Feltételek

Cégírnok nyomtatványkitöltő alkalmazás


 

1  Fogalommeghatározások

Fejlesztő: eGOV Kft.

Székhely: 1054 Budapest, Zoltán utca 8. félemelet 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-707490

Adószám: 12870490-2-41

Közösségi adószám: HU12870491

Megrendelő: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a Felhasználó számára megrendeli a Szoftvert.

Felhasználó: az a természetes személy, aki telepítette, illetve használja a Szoftvert. A Felhasználó azonos lehet a Megrendelővel.

Szoftver: a Fejlesztő által elérhetővé tett Cégírnok szoftver.

Szerződés: egyrészről a Fejlesztő, másrészről a Megrendelő között a Szoftver térítés ellenében történő felhasználására irányuló megállapodás, amely a jelen Felhasználási Feltételekből, valamint a Felhasználási Feltételek szerint kitöltött licenc-megrendelőlap(ok)ból, továbbá a Felek esetleges további, elektronikusan vagy írásban létrejött megállapodásából áll.

Felek: a Szerződést kötő felek, úgymint a Fejlesztő és a Megrendelő.

 

2 Felhasználási engedély

2.1   Fejlesztő a Szerződésben meghatározott feltételekkel nem kizárólagos, területileg korlátlan, nem átruházható felhasználási jogot biztosít a Szoftver használatára az „Új licenc megrendelése” űrlapon meghatározott Felhasználó számára.

2.2   Ugyanaz a Felhasználó korlátlan számú számítógépen telepítheti és futtathatja a Szoftvert. A felhasználási engedély azonban kizárólag a megrendelőlapon meghatározott Felhasználóra vonatkozik, más felhasználó a Szoftvert nem használhatja.

2.3   A felhasználási engedélyről Fejlesztő ún. licencfájlt készít és bocsát Megrendelő részére. A Szoftver használata a licencfájlban meghatározott azonosítókód használatával, a megrendeléskor megadott személyazonosító adatokkal rendelkező Felhasználó számára lehetséges. A Szoftver a kitöltésre kerülő nyomtatványokat automatikusan feltölti Felhasználó mint jogi képviselő adataival, melyet Felhasználó nem tud módosítani.

2.4   A felhasználási engedély a licencfájl kiállításától számított 1 éves időtartamra korlátozott. A licenc lejárta után az alkalmazás tovább használható, azonban a kérdéses Felhasználó új nyomtatvány nem tud kitölteni (a Felhasználó  mint jogi képviselő adatai nem tölthetők be az alkalmazásba), illetve nem tud menteni és nyomtatni.

2.5   A felhasználási engedély érvényességi ideje alatt a Felhasználó jogosult a Fejlesztő által közzétételre kerülő szoftverfrissítéseket telepíteni, valamint jogosult újbóli telepítés esetén a legújabb verzió telepítésére. A frissítés eltérő beállítás hiányában automatikusan, külön Felhasználói beavatkozás nélkül megtörténik.

2.6   A felhasználási engedély a Szoftver rendeltetésszerű használatához szükséges terjedelemre korlátozott (ideértve különösen a telepítés és a megjelenítés során elengedhetetlenül szükséges többszörözést); az engedély nem terjed ki különösen a Szoftver terjesztésére, átdolgozására és műpéldányainak anyagi hordozón való többszörözésére.

2.7   A Szerződésben foglaltakon túl a Szoftverre és a honlapra vonatkozó minden egyéb felhasználási, hasznosítási, illetve tulajdonjogot Fejlesztő fenntart. A Szerződésben biztosított jogok semmiképpen nem értelmezhetők úgy, hogy Megrendelő vagy Felhasználó a kifejezetten meghatározottakon túl jogot szerezne a Szoftverre.

2.8   Amennyiben a Megrendelő a Szoftvert jogosulatlanul vagy a Szerződés feltételeitől eltérő módon használja, a Fejlesztő az ebből származó kárának megtérítését követelheti.

2.9   A Szoftver olyan műszaki megoldásokat tartalmaz, melyek rendeltetése az, hogy a Szoftver licenc nélküli, illetve jogellenes használatát megakadályozzák. Az adott Felhasználóra vonatkozó licenckód megadása nélkül nem rögzíthető jogi képviselő adata, valamint a Szoftver adatbázisába legalább egy Felhasználó rögzítése nélkül nem elérhető a mentési és nyomtatási funkció.

3  Regisztráció

3.1   A regisztráció a Fejlesztő által a szolgáltatás honlapján (http://www.cegirnok.hu) biztosított online felületen, a regisztráció folyamatához tartozó lépések elvégzésével történik. Megrendelő a regisztráció során köteles a saját, valamint a Felhasználó valós adatait teljeskörűen megadni.

3.2   A regisztrációval Megrendelő a jelen Általános Felhasználási Feltételeket elfogadja, és a Szerződés e feltételek szerint létrejön. A Szerződés akkor jön létre, amikor a Megrendelő a Fejlesztő honlapján található kötelezően kitöltendő adatbeviteli mezőket maradéktalanul kitöltötte, és azt Fejlesztő elektronikus levélben a Megrendelő részére visszaigazolta. A folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Fejlesztő felelősséget nem vállal.

3.3   Megrendelő a regisztráció folyamatában egyedi hozzáférést kap a honlaphoz. Megrendelő a felhasználói nevéhez tartozó jelszót köteles bizalmasan kezelni, azt harmadik személyeknek nem adhatja át. Ennek megsértéséből fakadó esetleges károkért Fejlesztő nem felel. Megrendelő köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, amint illetéktelen hozzáférésről értesül vagy annak gyanúja, lehetősége merül fel.

3.4   A regisztráció során megadott adatainak változását Megrendelő köteles a Fejlesztő által biztosított adatmódosítási felületen átvezetni.

4  Licenc vásárlása

4.1   Megrendelő a szolgáltatás honlapján keresztül vásárolhat egy vagy több Felhasználó számára licencet.

4.3   A licencfájl kiállítása automatizáltan történik, így a megrendelés feldolgozását és a fizetés megtörténtét követően a Szoftver haladéktalanul használható. Megrendelő köteles jelezni Fejlesztő felé, ha a licencfájl 24 órán belül nem kerül kézbesítésre.

4.4   Amennyiben Felhasználó hibát észlel a Szoftver működésében, úgy köteles erről haladéktalanul értesíteni Fejlesztőt a hiba kijavításához szükséges minden információ megadásával.

4.5   A Fejlesztő a Megrendelő, illetve Felhasználó előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, így a megrendelő, illetve Felhasználó tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogot.

5  Fizetés és számlázás


5.1   Megrendelő Felhasználónként szolgáltatás online felületén közzétett aktuális díjszabás szerinti díjat köteles megfizetni.

5.2   Egyszerű átutalási megbízás esetén a fizetés akkor történik meg, amikor a Fejlesztő bankszámláján jóváírásra kerül.

5.3  Amennyiben a Megrendelő a megrendelést követő 17 napon belül nem fizeti meg az irányadó díjakat, úgy Fejlesztő e-mailben fizetési emlékeztetőt küld Megrendelő részére. Amennyiben a Megrendelő a megrendelést követő 35 napon belül nem fizeti meg az irányadó díjakat, úgy a megrendelés automatikusan törlődik.


5.4   Fejlesztő a fizetett díjról fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus számlát állít ki.

6  A Fejlesztő felelőssége

6.1   Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szoftver 100%-os hibamentessége nem garantált; Fejlesztő a Szoftvert adott állapotában („as is”), a hibamentesség garantálása nélkül biztosítja. A hibamentesség különösen arra tekintettel nem garantálható, hogy a Szoftver használatával elkészülő nyomtatványok befogadhatósága egy külső szervezet (a Cégszolgálat eljárásának függvénye). Megrendelő hibajelzése esetén Fejlesztő haladéktalanul megkezdi a hiba kijavítását és lehetőleg a következő frissítésig kijavítja a hibát.

6.2   A Fejlesztő kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely a Szoftver nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.

6.3   A Fejlesztő sem közvetlenül, sem közvetve nem felelős a Szoftver használatából eredő károkért, beleértve az üzleti haszon elvesztését, az üzleti kapcsolat megszakadását, adatvesztést és hasonlókat, még akkor sem, ha a Fejlesztőt értesítették az ilyen kár lehetőségéről.

6.4   A fenti felelősségkorlátozások nem érintik Fejlesztő Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:152. § bekezdése szerinti felelősségét a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott kárért, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért. Felek elfogadják, hogy a Megrendelő által fizetendő díjazás a jelen Szerződés szerinti felelősségkorlátozásokra tekintettel került megállapításra.

7  Adatvédelmi rendelkezések

7.1   Az adatkezeléssel és a felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 1. és 2. pont alapján), ezért a jelen fejezet szerinti feltételek kizárólag természetes személyek a személyes adatainak kezelésére vonatkoznak. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást külön dokumentum (Adatkezelési Tájékoztató:http://www.cegirnok.hu/adatkezelesi_tajekoztato) tartalmazza, amely a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelettel összhangban készült.

7.2   A Fejlesztő személyes adatokat igénylő szolgáltatásainak igénybevétele és az adatok megadása teljesen önkéntes alapon történik. A Fejlesztő adatkezelése a Megrendelő vélelmezett önkéntes hozzájárulásán, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvényen alapul.

7.3   A regisztrációval, valamint a Szoftver használatával Megrendelő hozzájárul Fejlesztő Szerződés szerinti adatkezeléséhez. A Megrendelő által megadott, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok tekintetében Megrendelő köteles gondoskodni a hozzájárulás meglétéről.

7.4   A szolgáltatással, a Szoftver megrendelésével, illetve használatával összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő a Fejlesztő. A fizetési rendszer használata során a közreműködő bank a szükséges mértékben rögzít adatokat, valamint a szükséges mértékig végez adatközlést a tranzakcióról a Fejlesztő felé.

7.5   A szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama alapvetően az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed. Az utólagos meghosszabbítás lehetőségére tekintettel ugyanakkor a jogviszony megszűnését követően az adott Megrendelőre, illetve Felhasználóra vonatkozó adatok 3 hónap elteltével kerülnek törlésre. Az adatok törlése nem érinti a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó vagy azzal kapcsolatos dokumentumok és adatok további kezelését (így különösen a forgalmi adatok, a számlák megőrzését).

7.6   Fejlesztő a személyes adatok kezelését minden esetben a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően végzi.

7.7   A szolgáltatással összefüggésben a Fejlesztő által végzett adatkezelés célja a Megrendelő azonosítása, valamint a szolgáltatás hatékony, biztonságos nyújtása, a működési problémák elhárítása és a Szerződés rendelkezéseinek érvényre juttatása és a Szerződés szerinti eljárás ellenőrzése. Fejlesztő kizárólag a cél által indokolt mértékben és ideig tárolja az általa kezelt adatokat.

7.8   Fejlesztő megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az általa kezelt adatállományok védelme érdekében, ennek keretében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen szükségesek.

7.9   Megrendelő az adatok helyesbítését vagy egyes esetekben az adatok törlését a szolgáltatás online felületén végezheti el. Az adatkezeléssel összefüggő egyéb jogait Megrendelő a Fejlesztő elektronikus úton (e-mailben) elérhető ügyfélszolgálatán keresztül gyakorolhatja.

7.10  Megrendelő kérelmére az ügyfélszolgálat tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban (e-mailben, faxon), közérthető formában megadni a tájékoztatást.

7.11  Megrendelő, illetve Felhasználó a vonatkozó jogszabályok szerinti jogorvoslattal élhet, ha álláspontja szerint a jogszabályokban foglalt adatkezelési, adatbiztonsági tájékoztatási vagy közlési, helyesbítési, illetve törlési követelményeket Fejlesztő nem teljesíti. Megrendelő a bírósághoz fordulást megelőzően köteles felszólítani Fejlesztőt a követelmények teljesítésére, pontosan megjelölve az álláspontja szerinti jogsértést.

8  A Szerződés módosítása

8.1.1   Megrendelő bármikor jogosult újabb Felhasználót rögzíteni a rendszerben, ezzel módosítva a részére biztosított felhasználási engedély terjedelmét.

8.1.2   A Fejlesztő az Általános Felhasználási Feltételeket jogosult egyoldalúan módosítani, így különösen (de nem kizárólag)

a) ha azt jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;

b) ha azt a szolgáltatás körülményeiben (így különösen a piaci viszonyokban, az alapul fekvő szolgáltatások feltételeiben) bekövetkezett lényeges változás indokolja;


8.1.3   A Fejlesztő a Megrendelő figyelmét a szolgáltatás honlapján közzétett tájékoztatóban, valamint e-mailben köteles felhívni az Általános Felhasználási Feltételek módosítására. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a módosítások lényegének rövid leírását és a módosítások hatálybalépésének időpontját.

8.1.4   A Szoftvernek az Általános Felhasználási Feltételek módosításának hatályba lépését követő használatával Megrendelő elfogadja a Fejlesztő által tett módosításokat, a Fejlesztő által megjelölt hatályba lépési időpontra visszamenő hatállyal.

8.1.5   A Szerződés bármely egyéb módosítása csak Felek közös megegyezésével lehetséges.

9  A Szerződés megszűnése

9.1.1   A Szerződést a Felek határozatlan időbeli hatállyal kötik. A felhasználási engedély azonban határozott időre biztosított.

9.1.2   Az adott Felhasználóra vonatkozó felhasználási engedély megszűnik, ha a Felhasználó megsérti a Szerződés feltételeit.

9.1.3   A Szerződés az alábbi esetekben szűnik meg:

a) bármely Fél általi rendes felmondásával, tizenöt napos felmondási idővel,

b) ha azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik,

c) azonnali hatállyal, ha azt bármely Fél a másik Fél súlyos szerződésszegésére tekintettel rendkívüli felmondással megszünteti,

d) azonnali hatállyal és automatikusan, ha valamelyik Fél jogutód nélkül megszűnik.

9.1.4   A Szerződéstől való elállás és egyéb megszűnési esetekben a Megrendelő, illetve Felhasználó nem követelheti a hátralévő időszakra vonatkozó díj arányos részének visszafizetését.

10 Egyéb rendelkezések


10.1.1 Felek jelen Szerződésre vonatkozóan (és az abból eredő jogviták esetére) a magyar jogot rendelik alkalmazni.

10.1.2 Felek a Szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről kötelesek egymást időben tájékoztatni. Az ennek elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél a felelős. A Fejlesztő folyamatosan biztosítja, hogy az aktuális Általános Felhasználási Feltételeket a Fejlesztő honlapján bárki megtekinthesse.

10.1.3 A jelen Szerződésben nem szabályozottak tekintetében elsősorban a Ptk., valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadóak.