Kiegészítő Felhasználási Feltételek


Céginformációs szolgáltatás a Cégírnok alkalmazás használatában


1 A SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA

1.1 A Szolgáltatás keretében Szolgáltató - az Igazságügyi Minisztérium (korábban: a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) szervezeti egységeként működő Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálattal (a továbbiakban: Cégszolgálat) kötött megállapodása alapján - Felhasználó javára és költségére beszerzi a cégjegyzék rovataiban vezetett adott időpontban fennálló bejegyzések adatait (a továbbiakban: céginformáció) és azokat Felhasználó részére elérhetővé teszi a Cégírnok alkalmazáson belül.

1.2 Szolgáltató a céginformációt XML formátumban szerzi be, ami lehetővé teszi a Cégírnok alkalmazáson belüli közvetlen felhasználást. A céginformációt Felhasználó le is mentheti.

1.3 A céginformáció alapjául szolgáló adatok valamennyi esetben közvetlenül a magyarországi cégnyilvántartásból, a Cégszolgálattól származnak.

2 A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSE

2.1 A szolgáltatás igénybe vétele nem igényel külön regisztrációt, a szolgáltatáshoz Megrendelő a Cégírnok alkalmazás regisztrálása kapcsán létrehozott regisztrációs adataival férhet hozzá. A szolgáltatás igénybe vételével a Felhasználó a jelen Kiegészítő Felhasználási Feltételeket elfogadja.

2.2 A céginformációt Felhasználó a Cégírnok szoftveren keresztül igényelheti. A megrendelést akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha a Felhasználó a kötelezően kitöltendő adatbeviteli mezőket maradéktalanul kitölti, és a keresett céginformációra vonatkozó egyedi árajánlatot elfogadja. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

2.3 A szolgáltatás igénybevételét (a lekérdezési lehetőséget) az Igazságügyi Minisztérium (korábban: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) honlapján feltüntetett, céginformációs szolgáltatást és számítógép-hálózati szolgáltatást végző szerződéses partnerének munkarendje korlátozhatja.

2.4 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás nyújtását szüneteltesse.

3 FELHASZNÁLÓI EGYENLEG

3.1 Felhasználó a szolgáltatás online felületén, felhasználói belépést követően az Egyenlegem menüpontban közzétett aktuális díjszabás szerinti, a céginformáció igénylése során egyedileg megjelenített díjat köteles fizetni. A díj tartalmazza az Igazságügyi Minisztérium (korábban: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) Cégszolgálatának díjait (ideértve az adatátviteli költségtérítést is). A fizetés a Felhasználó egyenlegéből történő levonással történik.

3.2 Szolgáltató az egyes Felhasználókhoz pénzügyi egyenleget rendel, amelynek terhére a Felhasználó igénybe veheti a szolgáltatást. Felhasználó az egyenlegét a szolgáltatás online felületén bármikor megtekintheti.

3.3 Szolgáltató a szolgáltatás első igénybe vételekor bruttó 0 Ft induló egyenleget rendel a Felhasználóhoz. A felhasználói egyenlegből a szolgáltatás igénybevételekor az igénybe vett adatszolgáltatás ellenértéke (a 3.1. pont szerinti ajánlatban megjelölt összeg) levonásra kerül.

3.4 A Szolgáltatás díja – legfeljebb 3 havonta, és legfeljebb 6.000 Ft keretösszegig – utólag fizetendő. Amikor a Felhasználó felhasználói egyenlege eléri a -6.000 Ft-os kerethatárt – de legkésőbb 3 havonta – a Szolgáltató számlát bocsát ki a Szolgáltatás aktuális díjáról (a felhasznált egyenlegről). Felhasználó jogosult a Szolgáltatás további használatára, legfeljebb -10.000 Ft keretösszegig. Amikor a Felhasználó felhasználói egyenlege eléri a -10.000 Ft-os kerethatárt, Szolgáltató azonnali hatállyal felfüggeszti Felhasználó hozzáférését a céginformációs szolgáltatáshoz.

3.5 A 3.4. pont szerinti számlát Felhasználó köteles a kézhezvételtől számított 8 napon belül megfizetni. Amennyiben Felhasználó e határidőn belül nem fizeti meg a kiszámlázott összeget, úgy Szolgáltató azonnali hatállyal felfüggeszti Felhasználó hozzáférését a céginformációs szolgáltatáshoz. Szolgáltató a Felhasználó által befizetett, a Szolgáltató bankszámláján jóváírt összeget a Felhasználó egyenlegén jóváírja.

3.6 A Felhasználó egyenlegének feltöltése egyszerű átutalási megbízás útján, továbbá a Szolgáltató által biztosított fizetési megoldásokon keresztül történhet (pl. PayPal, CIB VPOS). A fizetés lépéseit Megrendelő köteles pontosan követni. Hibás kezelésből eredő károkért (pl. többszörös utalásért) a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Egyszerű átutalási megbízás esetén az összeg jóváírása a CIB Bankba (szlaszám: 10700206-44045306-52000001) történő beérkezés napján történik meg Felhasználó egyenlegén.

3.7 Szolgáltató a fizetett díjról kizárólag fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus számlát állít ki. Tekintettel az internet globális jellegére, Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy a Szolgáltató által kiállított számla Megrendelő országában is megfelel a számviteli jogszabályoknak. Megrendelő köteles a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően jelezni, ha az elektronikus számla saját országának szabályozása miatt nem elfogadható számára, vagy ha egyéb speciális követelmény érvényesül.

4 A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

4.1 A Szolgáltató a Szolgáltatás keretében az Igazságügyi Minisztérium Cégadatbázisából származó, a Felhasználó által igényelt céginformációt bocsátja Felhasználó rendelkezésére. A használat kizárólag e szerződésben foglalt jogosultság alapján történhet. Jogszerűtlen a használat, ha a szerződésben rögzített jogosultságon túlterjeszkedik.

4.2 A Felhasználó a cégadatbázisból származó, a szolgáltatás keretében Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott céginformációt kizárólag a saját feladatai ellátásához, saját szervezeti keretein belül használhatja.

4.3 A szolgáltatás keretében igényelt céginformációt tilos: a) harmadik személynek átadni, használatba adni, b) kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérbe adni, c) értékesíteni vagy más módon továbbhasznosítani, d) a biztonsági másolat készítését kivéve másolni, e) oly módon használni, amely mások szellemi tulajdonát vagy jogait sérti.

4.4 Amennyiben a szolgáltatás keretében olyan termékek is átadásra kerülnek Felhasználó részére, amelyek Szolgáltató vagy harmadik személy szellemi alkotásának minősülnek, úgy e termékekre Felhasználó csak felhasználási jogot szerez, a Szolgáltató által megjelölt mértékben,

4.5 A jelen szerződésben biztosított jogok semmiképpen nem értelmezhetők úgy, hogy Felhasználó jogot szerezne az alapul fekvő céginformációs szolgáltatás (cégadatbázis) használatára. Jelen szerződés nem keletkeztet jogviszonyt Felhasználó és a céginformációt szolgáltató adatbázis fenntartója vagy üzemeltetője között.

4.6 Az adatbázist kizárólag a Felhasználó, illetőleg a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek használhatják. A felhasználás joga más személyt nem illet meg.

4.7 Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatást vagy a céginformációt jogosulatlanul vagy a szerződés feltételeitől eltérő módon használja, a használatát részben vagy egészben harmadik személynek átengedi, a Szolgáltató az ebből származó kárának megtérítését követelheti.

4.8 Amennyiben a Felhasználó bármely céginformációt tartalmazó elektronikus iratot - akár gondatlanságból akár szándékosan - oly módon használ fel, illetve változtat meg, hogy az elektronikus irat, illetve a változtatás vagy felhasználás eredményeként létrejövő irat (pl. céginformációt tartalmazó elektronikus irat kinyomtatott formája) közokirat látszatát keltheti, úgy e cselekményért való polgári és büntetőjogi felelősség a Felhasználót terheli.

4.9 Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatott céginformáción, annak iratán, illetve másolati példányán bármilyen módosítást, illetve változtatást végez vagy végeztet, illetve a szolgáltatott céginformáció tartalmát nem a szolgáltatott irat, illetve annak másolati példánya útján, annak adott állapotában használja fel (pl. egyes adatok kimásolása), úgy a Felhasználó az Igazságügyi Minisztériumot (korábban: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium), illetve a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatot mint az adat forrását az így megváltoztatott, illetve felhasznált céginformációval kapcsolatban kizárólag oly módon tüntetheti fel, miszerint a céginformáció az Igazságügyi Minisztérium (korábban: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata rendelkezésére álló hivatalos adatainak alapul vételével (illetve hivatalos adatai alapján), azonban a Felhasználó által feldolgozva került elkészítésre, és a céginformáció nem minősül közhitelesnek. Amennyiben a Felhasználó a fentieket megszegi, úgy az abból származó jogkövetkezményekért teljes felelősség terheli.

5 A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE

5.1 A Szolgáltató felelős azért, hogy az általa közvetített adatok azonosak a céginformációt szolgáltató adatbázisból Szolgáltató által megkapott adatokkal. Szolgáltató nem vállal felelősséget hibás alapadatokból eredő téves teljesítésért, esetleges károkért.

5.2 A Szolgáltató a Felhasználó által bejelentett működési rendellenességeket a hiba bejelentését követően a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, és - lehetőségei szerint - kijavítja.

5.3 A Szolgáltató sem közvetlenül, sem közvetve nem felelős a Szolgáltatás vagy a céginformáció használatából eredő károkért, beleértve az üzleti haszon elvesztését, az üzleti kapcsolat megszakadását, adatvesztést és hasonlókat, még akkor sem, ha a Szolgáltatót értesítették az ilyen kár lehetőségéről.

5.4 A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely a Szolgáltatás vagy a céginformáció nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.

5.5 A fenti felelősségkorlátozások nem érintik Szolgáltató Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:152. § bekezdése szerinti felelősségét a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott kárért, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért. Felek elfogadják, hogy a Szolgáltatás díjazása a felelősségkorlátozásokra is tekintettel került megállapításra.

6 EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6.1 A jelen Kiegészítő Felhasználási Feltételekben nem rendezett kérdésekben a Cégírnok alkalmazásra vonatkozó Általános Felhasználási Feltételek rendelkezései irányadók.

6.2 A Szolgáltató jelen Kiegészítő Felhasználási Feltételeket külön jogosult egyoldalúan módosítani, az Általános Felhasználási Feltételekben meghatározott eljárásrendben.